Over ons

Stichting Dierenweide Woubrugge

Doelstelling

De stichting heeft als doel;
1. Het in stand houden en beheren van de dierenweide te Woubrugge
2. Het organiseren van activiteiten die de toegankelijkheid, de aantrekkelijkheid en de educatieve, recreatieve en sociale functie van de Dierenweide te bevorderen.
(acte van oprichting art.2 dd. 29 maart 2012)

Onze dieren

We hebben een gezonde en redelijk gevarieerde groep dieren. Bij ons vindt u geiten, kippen, konijnen en duiven. Het streven is om wat aparte soorten in onze weide bijeen te brengen, zo hebben wij momenteel Boergeiten en Nubische angorageiten (oorspronkelijk uit Zuid-Afrika) en Pointevine geiten uit Frankrijk.
Verder leuke en bijzondere kippen zoals de Wynandotte-, Lakenvelder-,Barnevelder-, Noord Hollandse Blauwe- en Zwarte kriel kippen ( niet altijd allemaal aanwezig).
Al onze dieren hebben toegang tot of wonen in een passend verblijf. Tijdens de openingstijden is het mogelijk om de dieren te aaien en te knuffelen.
In het voorjaar worden er regelmatig jonge dieren geboren, wellicht wel de allerleukste  periode voor iedereen om de weide te bezoeken.

Openingstijden

De Dierenweide is momenteel gesloten en gaat in het voorjaar 2023 in het weekend op zondagmiddag weer open.

Daarnaast organiseert  de Dierenweide speciale activiteiten dagen (voorbeeld: De schaapscheerdag).
Op afspraak is de weide ook toegankelijk voor groepen (scholen en maatschappelijke organisaties etc.)
Een verzoek kunt u richten aan ons e-mailadres : info@dierenweide-woubrugge.nl

Dagelijks beheer met hulp van vrijwilligers

Het dagelijks beheer van de Dierenweide in Woubrugge is in handen van Elbert Molenaar (ook vrijwilliger), hij wordt hierbij geholpen door een klein groepje vrijwilligers.
Zij houden zich bezig met de dagelijkse verzorging van de dieren en het schoon houden van hun verblijven.
In de periode tussen april en juli is de Dierenweide op zondagmiddag open voor publiek dit wordt mogelijk gemaakt door een aparte groep vrijwilligers.
Binnen de club van vrijwilligers zijn er een aantal mensen die zich bezighouden met alle mogelijk voorkomende onderhoudswerkzaamheden.
De stichting zorgt voor maatschappelijke stage plekken en bied de mogelijkheid voor mensen die tijdelijk zonder werk zitten om vrijwilliger te zijn.

Het bestuur neemt beslissingen over de Dierenweide voor de lange en middellange termijn.  De bestuursleden hebben allemaal een andere arbeidsachtergrond en dat geeft een brede kennis van zaken. Het bestuur en alle vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor de Dierenweide in Woubrugge.

Donateur worden

Bent u tevreden na een bezoek aan onze boerderij, en wilt u een blijvende bijdrage leveren in de exploitatie? Dan kunt u donateur worden. Met het geld van de donateurs dekken wij de vaste kosten van de dierverzorging. Voer, hooi, stro en medicijnen zijn belangrijke kostenposten van onze Dierenweide. Deze kosten gaan het hele jaar door ook in de winter als de Dierenweide niet open gaat voor publiek.
Wilt u ons helpen, ons bankrekeningnummer is:  NL77RBRB0850064937
 t.n.v. Stichting Dierenweide Woubrugge

Vrijwilliger worden

Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die een bijdrage kunnen en willen leveren aan het behalen van onze doelstellingen. Bent u de persoon (M/V) die de handen uit de mouwen steekt?Neem dan contact met ons op
Mailadres dierenweide:  info@dierenweide-woubrugge.nl
Ons doel is om met een  gezellige en enthousiaste  groep mensen gezamenlijk de Dierenweide op een verantwoorde wijze te ‘laten draaien’.

Sponsors

De stichting kan niet bestaan en was er nooit geweest zonder de steun van ondernemers en donateurs  door sponsoring in geld of natura.
De donateurs helpen met hun bijdrage in de kosten voor de verzorging van de dieren. Hooi, stro, voer en medicijnen worden met donateursgeld betaald.
Voor grote investeringen en activiteiten zoeken we elke keer sponsors, of organiseren een collecte in het dorp.
In het afgelopen jaren hebben we de gebouwen en het hek opgeknapt. Er is een prachtige konijnenheuvel gebouwd. En we voldoen aan alle strenge milieueisen met onze nieuwe mestopslag. Deze activiteiten hebben we in samenwerking met de gemeente Kaag en Braassem kunnen realiseren.
In 2015 hebben we de stal uitgebreid waardoor we meer mogelijkheden hebben voor de opslag van stro en hooi en meer ruimte voor de dieren.

De stichting Dierenweide Woubrugge valt onder de instellingen die aangewezen zijn als Algemeen Nut Beogende Instellingen, per 1 januari 2013.

De voorwaarden hiervoor zijn:
1. de instelling moet zich voor minstens 90% inzetten voor algemeen nut;
2. de instelling, bestuurders, management en gezichtsbepalende personen mogen de afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld tot het aanzetten tot haat, het aanzetten tot geweld of het gebruik van geweld.


Een ANBI kan een vrijstelling van schenkings- of successierecht krijgen voor schenkingen en erfenissen die zij ontvangt. Particulieren kunnen een giftenaftrek krijgen voor de inkomstenbelasting als zij giften doen. Dit geldt ook voor bedrijven voor de vennootschapsbelasting.
Aan de ANBI-status zijn strenge eisen gesteld door de Nederlandse overheid.

ANBI
Stichting Dierenweide Woubrugge heeft de z.g. ANBI-status ( lees meer onder ANBI op deze site).

Doelstelling van de Stichting

De eerste doelstelling de oprichting is gerealiseerd. De middelen die nodig waren voor tot stand komen van het beheren van de dierenweide zijn afkomstig van sponsoring van bedrijven, particulieren en een eenmalige steun bij oprichting door de gemeente. Ook is een jaarlijkse toezegging voor subsidie gedaan. En zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met de Driemaster een overkoepelende vrijwilligersorganisatie vanuit de gemeente .

Korte termijn: de exploitatie
Voor het exploiteren van de dierenweide  zijn, net als bij een bedrijf of instelling, financiële middelen nodig. Voor elk kalenderjaar wordt een exploitatiebegroting opgesteld. Het beleid is erop gericht om de in- en uitgave in evenwicht te houden. De opbrengsten bestaan uit donaties en incidentele verkoop van dieren. De opbrengst uit deze zaken worden ingezet om de exploitatie rond te maken.
De opbrengsten zijn afhankelijk van bezoekers en de goodwill voor de dierenweide bij bezoekers. Vanuit het hele dorp en de omgeving. Het bestuur streeft er naar om bekendheid te creëren en te behouden middels publicaties in plaatselijke kranten, Internet, sociale media en activiteiten zoals deelname aan braderieën e.d. .

Lange termijn: investeringen en educatie
Om de dierenweide in stand te houden is het nodig te kunnen investeren in nieuwe duurzame middelen, zoals gebouwen, renovatie en inventaris. Bij gelegenheid worden acties ontplooid voor het verkrijgen van sponsorgelden en/of project subsidie. Alleen bij een exploitatieoverschot worden ook lopende middelen zo nodig ingezet voor de lange termijn investeringen.

Beloningsbeleid
De Stichting Dierenweide Woubrugge wordt geleid door een bestuur. Alle werkzaamheden op de Dierenweide en de activiteiten worden samen met een groep vrijwilligers verricht. Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers zijn onbezoldigd.
Het bestuur streeft naar een bestendig vrijwilligersbestand. Hiervoor worden enkele samenbindende activiteiten ontplooid zoals een midwinterborrel en een nieuwsbrief. Het streven is ernaar om in de zomer ook een bijeenkomst te houden.
De kosten van deze bijeenkomsten e.d. worden gefinancierd uit de exploitatie. Overige noodzakelijke uitgaven door bestuursleden en/of vrijwilligers worden door middel van het overleggen van de betreffende nota’s vergoed.

Financiële verantwoording

De Stichting Dierenweide neemt vanaf het begin deel aan het economisch verkeer.
De financiën worden bijgehouden in een maandelijkse boekhouding. Donaties worden opgenomen in de boekhouding Na afloop van het kalenderjaar wordt een jaarrekening opgemaakt door de penningmeester, waarna gecontroleerd en gepubliceerd. De jaarrekening staan op deze site “Jaarrekeningen”.

Verslag van activiteiten


Ons schaapscheerderfeest is momenteel de enige jaarlijks terugkerende activiteit. Hiervan  wordt verslag gedaan in onze Nieuwsbrief, website, Facebookpagina en plaatselijke pers.
 
Naam : Stichting Dierenweide Woubrugge
Fiscaal nummer : 8515.34.326
Bankrekening : NL77RBRB0850064937 t.n.v. Dierenweide Woubrugge