ANBI

ANBI   (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Beknopte samenvatting over de Stichting Dierenweide t.b.v. sponsoren en donateurs

De Stichting Dierenweide Woubrugge heeft de z.g. ANBI-status.
Naam : Stichting Dierenweide Woubrugge
Fiscaal nummer : 8515.34.326
Contactgegevens : zie mailadres
Emailadres: info@dierenweide-woubrugge.nl
Bankrekening : NL77RBRB085006 Dierenweide Woubrugge

Doelstelling

De stichting heeft als doel;

  1. Het in stand houden en beheren van de dierenweide te Woubrugge
  2. Het organiseren van activiteiten die de toegankelijkheid, de aantrekkelijkheid en de educatieve, recreatieve en sociale functie van de dierenweide bevorderen.

                  (acte van oprichting art.2 dd. 29 maart 2012)

Beleidsplan

De eerste doelstelling de oprichting is gerealiseerd. De middelen die nodig waren voor tot stand komen van het beheren van de dierenweide zijn afkomstig van sponsoring van bedrijven, particulieren en een eenmalige steun bij oprichting door de gemeente. Ook is een jaarlijkse toezegging voor subsidie gedaan. En zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met de Driemaster een overkoepelende vrijwilligersorganisatie vanuit de gemeente .


Korte termijn: de exploitatie
Voor het exploiteren van de dierenweide  zijn, net als bij een bedrijf of instelling, financiële middelen nodig. Voor elk kalender jaar wordt een exploitatie begroting opgesteld. Het beleid is erop gericht om de in- en uitgave in evenwicht te houden. De opbrengsten bestaan uit donaties en incidentele verkoop van dieren. De opbrengst uit deze zaken worden ingezet om de exploitatie rond te maken.
De opbrengsten zijn afhankelijk van bezoekers en de goodwill voor de dierenweide bij bezoekers. Vanuit het hele dorp en de omgeving. Het bestuur streeft er naar om bekendheid te creëren en te behouden middels publicaties in plaatselijke kranten, Internet, sociale media en activiteiten zoals deelname aan braderieën e.d. Activiteiten worden vaak vooraf op de vrije aanplakplaats in het begin van het dorp en op de lichtkrant aan het begin van de gemeente dorp aangekondigd.


Lange termijn: investeringen en educatie
Om de dierenweide in stand te houden is het nodig te kunnen investeren in nieuwe duurzame middelen, zoals gebouwen, renovatie en inventaris. Bij gelegenheid worden acties ontplooid voor het verkrijgen van sponsorgelden en/of project subsidie. Alleen bij een exploitatieoverschot worden ook lopende middelen zo nodig ingezet voor de lange termijn investeringen.


Beloningsbeleid
De Stichting Dierenweide Woubrugge wordt geleid door een bestuur. Alle werkzaamheden op de boerderij en de activiteiten worden samen met een grote groep vrijwilligers verricht. Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers zijn onbezoldigd.

Het bestuur bestaat uit;
een 4-tal bestuursleden met hart voor dieren en de gemeenschap.

Financiële verantwoording
De Stichting Dierenweide neemt vanaf het begin deel aan het economisch verkeer.
De financiën worden bijgehouden in een maandelijkse boekhouding. Donaties worden opgenomen in de boekhouding Na afloop van het kalender jaar wordt een jaarrekening opgemaakt door de penningmeester en deze wordt door twee onafhankelijke personen ui het dorp  met een financiële achtergrond nagekeken en vervolgens ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd.  Drie bestuursleden tekenen de jaarrekening bij goedkeuring. Deze rekening is op verzoek verkrijgbaar.

Verslag van activiteiten
Van alle activiteiten en het wel en wee van onze dieren wordt verslag gedaan middels onze Nieuwsbrief, website, Facebookpagina en plaatselijke pers.